Print this page

English Rhymes

Rate this item
(3 votes)
Written by  Published in: Rhymes

અહિ કેટલીક અંગ્રજી ગીતો આપેલ છે. બાળકોને સંભળાવો અને અંગ્રેજી બોલતા અને ગાતા કરો.

 

 

 

Rhymes

Download Rhyme - Ding Dong Bell (358 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.6 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Pussy Cat (305 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 2.1 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Three Blind Mice (302 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 2 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Hickory Dickory Dock (320 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Ba Ba Black Sheep (309 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.8 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Little Bo Peep (293 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 2.6 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Marry Had A Lamb (287 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.8 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - One Two Buckle (320 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.3 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - The Alphabets (328 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.6 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - London Bridge Is Falling (300 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.9 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Goosy Goosy Gander (306 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.6 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Humpy Dumpy (310 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.1 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Jack Jill (307 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.8 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Read 2827 times Last modified on Wednesday, 03 April 2013 16:40